Sunday, January 31, 2016

Popeye The Sailor

YTV-Private Eye Popeye

This Yesterday Television Popeye cartoon is from 1954"Private Eye Popeye"

Posted by Yesterday Television on Saturday, January 30, 2016